Min terapeututdanning

Opptakskrav for gestaltterapistudiet ved NGI er treårig høyere utdanning eller tilsvarende. Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg kreves relevant arbeidserfaring med mennesker og minimum 20 timer gestalterfaring, hvorav 15 timer skal være i gruppe

År 1: Egenprosess og personlig utvikling

Innføring i de viktigste prinsippene i gestalt, gestaltterapiens historie og grunnleggende gestaltterapeutiske teorier. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og egen utvikling knyttet til teorien.

År 2: Mellommenneskelig prosess

Fordypning og innføring i gestalt som metode. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av gestaltteorien. Fokus rettes på studenten som deltaker i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt.

År 3: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 1

Terapeutiske ferdigheter innøves og utdypes, og studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Det blir en fordypning i gestaltterapeutiske metoder. Fokus flyttes fra mellommenneskelig prosess til dialog med klienten. Studenten skal begynne å ha klienter fra og med dette skoleåret under veiledning fra NGI.

År 4: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 2

Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående årene sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring og menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra NGI, og skriver den studieavsluttende eksamensoppgaven.

Den fireårige terapiutdanningen innfrir et av kriteriene som stilles for å oppnå European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Kilde: http://www.gestalt.no